Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO
Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”), Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii z siedzibą przy ul. por. Jana Białka 9, 05-530 Góra Kalwaria, wpisany do gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1, NIP 123 107 73 97, Regon 140351290, tel.: 503 928 337, e-mail: biuro@kulturagk.pl, dalej jako Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii lub Administrator.

2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii jest wyznaczony przez dyrektora pracownik Ośrodka Kultury, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem email: iod@kulturagk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora działalności kulturalnej, w szczególności w celu organizacji zajęć znajdujących się w ofercie Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii oraz innych wydarzeń kulturalnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c rozporządzenia RODO.

5. Dostęp do Pani/ Pana danych osobowych mogą mieć:
-  pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na polecenie Administratora;
- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

a. dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
b. dostawcy usług prawnych i doradczych,
c. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Pani/Pana danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w celu organizacji zajęć – przez czas uczęszczania na zajęcia przez Panią/Pana/dziecko, którego jest Pan/Pani przedstawicielem ustawowym lub do czasu cofnięcia zgody na dostarczanie informacji lub złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu oraz przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa oraz przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością udziału w zajęciach lub wydarzeniu kulturalnym.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Zgoda na udział w wydarzeniu
i wykorzystanie wizerunku

Drogi uczestniku!
Biorąc udział w wydarzeniu, wyrażasz zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Informujemy, że wydarzenia odbywające się w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii są dokumentowane fotograficznie i filmowo, w celu promocji działalności Ośrodka Kultury. Uczestnik wydarzenia biorąc w nim udział wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku we wskazanych celach. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny, ale uzależniony od wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku.

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii, z siedzibą przy ul. por. Jana Białka 9, 05-530 Góra Kalwaria, jako administrator danych informuje, że przysługuje Pani/u prawo dostępu do aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody uczestnika. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od wydarzenia. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych: e-mail iod@kulturagkpl.