Deklaracja dostępności serwisu Ośrodka Kultury

Oświadczenie w sprawie dostępności Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii

Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.kulturagk.pl

Data publikacji strony internetowej www.kulturagk.pl: 3.04.2009 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 5.12.20018 r.

Dostępność cyfrowa:
Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej to 3.04.2009 r.– od tej pory nie było znaczącej modyfikacji strony. Sukcesywnie, w miarę zdobywania środków - modyfikujemy rozwiązania, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Strona internetowa www.kulturagk.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- część plików nie jest dostępna cyfrowo (dokumenty są zapisane w wersji nie odczytywanej przez programy dla osób niewidzących),
- brakuje odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
- prezentowane filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
- brakuje opcji strony w odpowiednim kontraście
- prezentowane treści i zdjęcia nie posiadają audiodeskrypcji

Powody wyłączenia:
strona www.kulturagk.pl prowadzona jest od 2009 roku, czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności. Przestarzała technologia nie pozwala na zaktualizowanie strony zgodnie z wymogami o dostępności, dlatego też prowadzimy prace nad zbudowaniem nowej strony dostosowanej do ww. wymogów.

Informacja o dostępności:
Aktualnie strona jest w przebudowie. Dołożymy wszelkich starań aby nasza strona internetowa była w pełni przystosowana do potrzeb naszych użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Julia Ołdakowska, adres poczty elektronicznej biuro@kulturagk.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 503-928-337. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii ul. por. Jana Białka 9, 05-530 Góra Kalwaria

Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. por. Jana Białka 9. Główne drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Korytarze oraz drzwi umożliwiają swobodną komunikację osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym / przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących, pętli indukcyjnej oraz systemu do tłumaczenia języka migowego. Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii nie zapewnia dostępu do świadczenia usług tłumacza języka migowego.