Inauguracja roku akademickiego

Serdecznie zapraszamy Studentki, Studentów i wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do grona UTW Góra Kalwaria. Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się 3 października o godz. 11.00 w Ośrodku Kultury w Górze Kalwarii (ul. Białka 9). Wstęp wolny.

W programie:


"Gaudeamus Igitur" w wykonaniu Chóru Coniew

koncert pieśni "Moniuszko na salonach":

Magdalena Idzik - mezzosopran
Monika Polaczek-Przestrzelska - akompaniament


wykład Igora Pogorzelskiego "Stanisław Moniuszko - nie tylko ojciec opery"

------------------------
Magdalena Idzik - absolwentka war­szaw­skiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Studia kon­ty­nu­owa­ła w Mediolanie pod kie­run­kiem Vittorio Terranovy i Londynie u Joy Mammen. Otrzymała sty­pen­dium Promocja Talentu przy­zna­wa­ne przez Fundację Ewy Czeszejko-Sochackiej. W 2001 roku ukoń­czy­ła we Włoszech Akademię Rossyniowską pod kie­run­kiem zna­ko­mi­te­go dyry­gen­ta Alberta Zeddy.
Debiutowała na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w spek­ta­klu Śpiewnik domo­wy Stanisława Moniuszki w reży­se­rii Marii Fołtyn. Od tam­tej pory w reper­tu­arze artyst­ki zna­la­zły się par­tie mez­zo­so­pra­no­we w takich ope­rach jak: Eugeniusz Oniegin, Straszny dwór, Madame Butterfly czy Czarodziejski flet. Bogaty jest rów­nież reper­tu­ar ora­to­ryj­no-kan­ta­to­wy i pie­śniar­ski artyst­ki, któ­ry z powo­dze­niem wyko­nu­je na estra­dach fil­har­mo­nicz­nych w kra­ju i za gra­ni­cą. Oklaskiwała ją publicz­ność sal kon­cer­to­wych w Amsterdamie, Brukseli, Kolonii, Luksemburgu, Paryżu, Walencji, Nowym Jorku, Toronto i Tokio. Ważnym wyda­rze­niem w karie­rze śpie­wacz­ki był udział w wyko­na­niu Reuiem Mozarta pod­czas uro­czy­ste­go kon­cer­tu dla kró­lo­wej bel­gij­skiej Fabioli w 5. rocz­ni­cę śmier­ci kró­la Baudouina. Wystąpiła w słyn­nym kon­cer­cie galo­wym Andrei Bocellego w łódz­kim Teatrze Wielkim. Wzięła tak­że udział w kon­cer­cie poświę­co­nym pamię­ci Giuseppe Sinopoliego (Piza) oraz w uro­czy­stej gali Gwiazdy dla Europy pod batu­tą argen­tyń­skie­go teno­ra i dyry­gen­ta José Cury.


Monika Polaczek-Przestrzelska
- pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Kazimierza Gierżoda i Kameralistyki w klasie prof. Mai Nosowskiej, a także studiów dziennikarskich w Waesaw Journalism Center. Uczestniczyła w wielu kursach muzyki kameralnej jako pianistka specjalizująca się w muzyce wokalnej. Jako pianistka i aranżer współpracowała z m.in. z Teatrem Narodowym, Teatrem Rampa, Teatrem Rozmaitości i Teatrem Studio. Wykonuje, tworzy i aranżuje muzykę do licznych spektakli teatralnych dla dzieci
.


Igor Pogorzelski
- reżyser dźwięku, prelegent muzyczny, wykładowca akademicki, specjalista od zaawansowanych technologii dźwiękowych, filmoznawca w zakresie dźwięku i muzyki. Ukończył Uniwersytet Muzyczny w Warszawie na wydziale Reżyserii Dźwięku. Przez szereg lat zajmował się dźwiękiem i montażem muzyki w polskich filmach fabularnych. Od ponad 20 lat działa też jako prelegent muzyczny w zakresie muzyki klasycznej i jazzowej (m.in współpraca z Filharmonią Narodową).

gdzie:
Ośrodek Kultury, Białka 9

kiedy:
2019-10-03 11:00

kalendarz